Obvestilo o izvajanju videonadzora

Obveščamo vas, da Loški muzej Škofja Loka uvaja videonadzor gibanja oseb v prostorih in okolici Loškega muzeja Škofja Loka. Videonadzor se uvaja zaradi zaščite premoženja Loškega muzeja Škofja Loka, varnosti zaposlenih in obiskovalcev ter da se prepreči škoda in ugotovijo okoliščine za nastanek škode, takšnega namena varovanja pa ni mogoče doseči z milejšimi sredstvi.

Videonadzor se izvaja z devetimi (9) kamerami tako, da so s posnetki videokamer zajeti naslednji prostori:

Kamera št. 1: muzejska soba – vitrine trgovine

Kamera št. 2: na stopnišču nad vhodom v konzervatorsko delavnico - zajema stopnišče proti pisarni v medetaži in v pritličje

Kamera št. 3: na hodniku v pritličju nad vhodom v prvo razstavno sobo – zajema pogled vzdolž hodnika

Kamera št. 4: muzejska soba – zajema prehod v Tavčarjevo sobo

Kamera št. 5: v galeriji – levo od vhoda

Kamera št. 6: na sredini hodnika v pritličju – zajema prehod v zgornje in spodnje nadstropje

Kamera št. 7: na zunanji steni vhoda v upravo – zajema vhod in del dvorišča

Kamera št. 8: na skrajnem koncu hodnika v pritličju – zajema vhod v galerijo in sega do recepcije

Kamera št. 9: Groharjeva soba

Lokacije, kjer se izvaja videonadzor, so ustrezno označene v prilogi tega obvestila.

Informacija, kje in koliko časa se shranjujejo posnetki iz video nadzornega sistema, se lahko pridobi pri pooblaščeni osebi za video nadzorni sistem. Kontaktni podatki pooblaščene osebe so: telefon: 041 782 935, e-pošta: info@rms.si

Posnetke, pridobljene na podlagi video nadzora, lahko uporabijo samo za to pooblaščene osebe in le v primeru, ko gre za utemeljen sum, da je prišlo do katerega od zakonitih razlogov za uporabo posnetkov. Če je na podlagi video posnetkov možno rešiti nepojasnjen dogodek, ki ima znake kaznivega dejanja, je le-te dovoljeno posredovati pristojnim državnim organom.

Vsak vpogled v podatke/posnetke se evidentira v obrazcu Evidenca dostopov do posnetkov. Vpogled v podatke dovoli odgovorna oseba s podpisom obrazca.

Obvestilo o informacijah, ki se zagotavljajo:

1. Upravljavec zbirke osebnih podatkov: Loški muzej Škofja Loka, Grajska pot 13, 4220 Škofja Loka, T: 04 517 04 00, E: info@loski-muzej.si, W: http://www.loski-muzej.si

2. Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (ang. DPO): Omnimodo, d.o.o., Barjanska 68, 1000 Ljubljana, T: 01 232 23 47, E: dpo@omnimodo.si

3. Namen, pravna podlaga in vrste osebnih podatkov, ki se obdelujejo: 

Videonadzor se uvaja zaradi zaščite premoženja Loškega muzeja Škofja Loka, varnosti zaposlenih in obiskovalcev ter da se prepreči škoda in ugotovijo okoliščine za nastanek škode. Na podlagi videonadzora obdelujemo naslednje osebne podatke:

1. posnetek posameznika (slika),
2. kraj posnetka,
3. datum posnetka,
4. čas vstopa in izstopa oz. gibanja v nadzorovanem območju.

Pravna podlaga za uvedbo video nadzora je 76., 77. in 78. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (UL RS, št. 163/22 - ZVOP-2) in točka c) 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe.

4. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov: Odgovorna oseba Loškega muzeja Škofja Loka: Aleksandra Saša Nabergoj, direktorica, upravljalec videonadzornega sistema: RMS Bečan, d. o. o. , skrbnik videonadzornega sistema in pooblaščena oseba za videonadzor pri upravljavcu, vodja recepcije pri upravljavcu, pooblaščene osebe za dostop do žive slike: zaposleni v receptorski službi.

5. Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo: Osebnih podatkov ne prenašamo v tretje države.

6. Obdobje hrambe osebnih podatkov: Videoposnetki oseb za namen zagotovitve varnosti oseb in premoženja se hranijo največ do enega leta. Po preteku roka se osebni podatki samodejno zbrišejo. Posnetki videonadzora se shranjujejo izključno na snemalni napravi, na lokaciji uporabnika.

7. Informacije o obstoju pravic posameznika: V zvezi z vašimi osebnimi podatki imate na voljo pravico do dostopa, popravka in omejitve obdelave. Pravice lahko uveljavljate pri Pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov v Loškem muzeju Škofja Loka, ki je Omnimodo, d. o. o., Barjanska 68, 1000 Ljubljana, E: dpo@omnimodo.si, T: 01 232 23 47, N: Barjanska cesta 68, 1000 Ljubljana.

9. Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu: Pritožbo lahko podate pri Informacijskemu pooblaščencu (Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, E: gp.ip@ip-rs.si, T: 01 230 97 30, W: www.ip-rs.si).

10. Informacija o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov: Loški muzej Škofja Loka ne oblikuje avtomatiziranega sprejemanja odločitev v zvezi z osebnimi podatki, vključno z oblikovanjem profilov.