Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Loški muzej Škofja Loka
Grajska pot 13
4220 Škofja Loka

Datum: 23. 3. 2021

Številka: 906-3/2021

Na podlagi 52. in 65. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18, v nadaljevanju zakon) ter 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18, v nadaljevanju uredba) Loški muzej Škofja Loka objavlja naslednjo

NAMERO
o sklenitvi neposredne pogodbe

1. Upravljavec, ki sklepa pravni posel razpolaganja s stvarnim premoženjem

Loški muzej Škofja Loka
Grajska pot 13
4220 Škofja Loka

2. Opis predmeta neposredne pogodbe

Premičnina, in sicer dve pisalni mizi, št. osnovnega sredstva 995 in 996.

3. Rok za prejem ponudb

Datum: 13. 4. 2021
Ura: 10.00

4. Oblika in pogoji, pod katerimi se odda ponudba

Oblika: pisna
Kraj prejema ponudbe: sedež upravljavca stvarnega premoženja
Veljavnost ponudbe: najmanj 30. 4. 2021

5. Sestavine ponudbe

Kupnina v EUR, na dve decimalni mesti natančno. 
V kolikor sta dve ponudbi z enako kupnino, se izvedejo pogajanja o ceni.

6. Način in rok plačila kupnine

Način: na transakcijski račun št. SI56 0132 2603 0379 051, Banka Slovenije.
Rok: 30 dni od sklenitve pogodbe. 
Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.

7. Podrobnejše informacije o predmetu in postopku

Ime in priimek: Branka Gradišar, vodja projektov
E-naslov: branka.gradisar@loski-muzej.si

8. Loški muzej Škofja Loka lahko postopek razpolaganja s stvarnim premoženjem ustavi do sklenitve pravnega posla.

9. Drugi pogoji in posebnosti pravnega posla

Nakup po načelu videno–kupljeno. Prevoz je strošek kupca.

10. Upravljavec kupca izbere na podlagi merila najvišje kupnine v EUR.

11. Namera je objavljena 20 dni.

12. Objava namere

Spletna stran Loškega muzeja Škofja Loka.

Loški muzej Škofja Loka

Objava:
- spletna stran upravljavca

Prenesi datoteke


Deli naprej