Kdo je naročil fresko Sveta Nedelja v Crngrobu?

Fresko Sveta Nedelja v Crngrobu so naslikali mojstri freskanti iz delavnice Janeza Ljubljanskega med letoma 1455 in 1460. Naslikana je na zahodni fasadi, desno od glavnega vhoda v staro romarsko cerkev Marijinega oznanjenja v Crngrobu. Predstavlja Kristusa trpina, obdanega z orodji mučeništva in upodobitvami opravil iz vsakdanjega življenja plemstva, meščanstva in kmečkega prebivalstva. Z vizualno predstavitvijo Kristusovih ran in pekla je Cerkev želela posvariti kristjana, naj spoštuje nedeljo kot dan, namenjen gospodu, sveti maši ter vzdržnosti od dela in greha.

V poznogotskem slikarstvu je ikonografski motiv svete nedelje poznan skoraj izključno na jugu Otoka (Anglija, Wales) in v alpskih deželah. Motiv se pojavlja od druge polovice 14. pa vse do 16. stoletja, ko ga v skladu s smernicami tridentinskega koncila prenehajo upodabljati in začno celo odstranjevati iz cerkva. Koncil je namreč v ospredje postavil pomen slik kot versko-pedagoškega pripomočka, zato so morale biti splošno razumljive in niso smele dopuščati razlage, ki bi bila v nasprotju z dogmo. Izmed približno stotih upodobitev svete nedelje v omenjenem prostoru je najbolj pripovedna prav freska v Crngrobu.

Motive iz vsakdanjega življenja, ki obdajajo Kristusa trpina, je mojster Janez Ljubljanski zbral iz različnih verskih in posvetnih virov, to je iz rokopisov, z grafičnih listov, koledarjev idr., ki so bili takrat že splošno znani in s katerimi so se lahko ljudje poistovetili. Za nekatere motive pa domnevamo, da so bili naslikani po želji naročnika. Po našem mnenju sodijo mednje motivi v zvezi s predelavo lanu, ki so naslikani v kar treh od skupno 18 polj, in upodobitve loških obrtnikov – krojačev, čevljarjev in krznarjev, ki so se prav v času naročanja oz. nastajanja freske pričeli organizirati v cehe. Leta 1457 je bil v Škofji Loki ustanovljen krojaški ceh, leta 1459 pa sta mu sledila še čevljarski in krznarski, ki sta pred tem že bila organizirana v cerkvenih bratovščinah. Sklepamo, da so omenjeni obrtniki oz. cehi na freski Sveta nedelja upodobljeni kot donatorji ali celo kot naročniki, kar kaže na njihovo moč in gmotni položaj. Morda so se želeli loški cehi s fresko že vnaprej odkupiti za morebitno nedeljsko delo, ki je bilo kdaj nujno potrebno.

Pripravila: Mojca Šifrer Bulovec

Kdo je naročil fresko Sveta Nedelja v Crngrobu? <em>Foto: Janez Pelko</em>
Foto: Janez Pelko
Kdo je naročil fresko Sveta Nedelja v Crngrobu? <em>Foto: Janez Pelko</em>
Foto: Janez Pelko
Kdo je naročil fresko Sveta Nedelja v Crngrobu? <em>Foto: Janez Pelko</em>
Foto: Janez Pelko