O projektu

Cerkev Marijinega oznanjenja v Crngrobu <em>Foto: Jana Jocif</em>
Cerkev Marijinega oznanjenja v Crngrobu Foto: Jana Jocif

Povzetek

Cerkve in drugi sakralni objekti na Škofjeloškem predstavljajo bogato in nenadomestljivo kulturno dediščino, ki jo je treba ohraniti, z dodatnimi koncertnimi, turistično-izobraževalnimi in etnološkimi vsebinami pa lahko doprinesejo k turistični prepoznavnosti krajev. Otroke, mladostnike in splošno javnost bodo nove vsebine in dogodki spodbudili k cenjenju in spoštovanju vrednot prostora, dediščine in umetniškega ustvarjanja. V okviru projekta bomo v cerkvah in drugih sakralnih objektih oblikovali, nadgradili in izpeljali nove vsebine, programe in dogodke, ki bodo med drugim vključevali vodene oglede, razstavo predmetov v njihovem izvornem okolju, koncerte in tematske poti. Sakralna dediščina in umetnost bosta tako postala dostopnejša tako turistom kot lokalnemu prebivalstvu. Hkrati bomo z vključitvijo lokalnega prebivalstva ter župnije cerkvi v Crngrobu določili stalno dežurstvo oz. skrbnika ter opredelili način trženja novih vsebin.

Kar daje ustvarjalnim in koncertnim vsebinam, ki bodo izvedene v okviru projekta, v primerjavi z drugimi dogodki prepoznavnost, je avtentičnost koncertnih prostorov in njihove umetnostnozgodovinske, akustične in duhovne danosti ter s tem povezana ustrezna izbira glasbenih programov. Zaradi te prepoznavnosti pričakujemo tudi večje zavedanje o pomenu in vrednotah kulturne dediščine v lokalni in širši skupnosti, s poudarkom na romarski cerkvi Marijinega oznanjenja v Crngrobu, ki velja za eno izmed najlepših gotskih cerkva na Slovenskem. V crnogrobški cerkvi bo izvedenih več koncertov, razstava predmetov, strokovna vodstva ter izdana strokovna publikacija, z željo, da neliturgične vsebine zvenijo tudi v ostalih, bolj atraktivnih cerkvah na škofjeloškem območju, bodo trije koncerti izvedeni tudi v cerkvi Sv. Ane na Ledinici, cerkvi Sv. Antona v Železnikih ter cerkvi Marijinega vnebovzetja na Gori (Malenski Vrh). Z investicijama v cerkev v Crngrobu (tehnično varovanje, ureditev okolice) bomo ne samo varovali kulturno in naravno dediščino, temveč podprli stalno vlaganje v infrastrukturo s strani župnije.

Vsebina projekta nadaljuje aktivnosti za ohranjanje oz. varovanje kulturne dediščine ter popularizacijo umetnosti z vključevanjem različnih ustvarjalcev, tudi iz lokalnega okolja, kar smo v preteklosti v okviru že izpeljanih ali tekočih projektov že poudarjali.

Aktivnosti 1. faze (april 2021–junij 2022)

Vodenje in koordinacija projekta

Razvoj in izvedba novih vsebin, ki se bodo dogajale v cerkvah (maj, junij 2022)

 • priprava in izvedba ustvarjalnih vsebin (projekta), ki se navezuje na vsebino kulturnih spomenikov in njihov pomen v času in prostoru (vključevanje lokalnih ustvarjalcev, načrtovalcev in izvajalcev, ki jih pri njihovem delu navdihuje potencial izjemnih ambientov z umetniško in duhovno potenco)
 • izvedba glasbeno-plesne predstave Romarski vrtec
 • priprava in izvedba koncertnega cikla za različne ciljne skupine, ki je prenosljiv tudi na druge cerkve na Škofjeloškem (Mešani pevski zbor Megaron, zborovodja Damijan Močnik, Mednarodni ansambel za staro glasbo Canso, Vokalna skupina Vikra iz Trsta, zborovodkinja Petra Grassi (vsi 3 koncerti v Crngrobu, v Žireh Canso, v Železnikih Vikra in na Gori Megaron – skupno 6 izvedb)

Predstavitve in trženje novih vsebin

 • promocijski materiali: priprava zloženke s predstavitvijo aktualnih ustvarjalnih, koncertnih in izobraževalnih vsebin v vseh 4 cerkvah ter predstavitvijo programa vodstev in razstave v Crngrobu; oblikovanje CGP nove izobraževalno-turistične ponudbe v cerkvah in tematskih poteh na Škofjeloškem; oblikovanje spletne strani s predstavitvijo novih vsebin
 • trženje novih vsebin: priprava in posodobitev izobraževalnega programa o Crngrobu (za različne publike); usposabljanje vodičev za izvedbo izobraževalnih programov ter trženje novih produktov (vsebine v cerkvah) pod strokovnim vodstvom kustosov Loškega muzeja; določitev sistema (terminov in načina) javnih vodstev po cerkvah z organizacijo dežurstev od junija do septembra 2021, junija 2022; izvedba turističnih in strokovnih vodstev; določitev skrbništva nad novimi vsebinami v cerkvenih objektih (usklajevanje z župnijami)

Priprava strokovne publikacije o cerkvi v Crngrobu

 • priprava besedil z različnih strokovnih področij in slikovnega materiala največjih znamenitosti (vodnik po cerkvi)
 • izvedba umetniškega natečaja v lokalnih šolah (interpretacija kraja in cerkev iz lokalnega okolja)

Izvedba naložb na cerkvah in nakup opreme (februar–april 2022)

 • nakup avdio-vizualnih pripomočkov za izvedbo prezentacij
 • ureditev elektroinštalacij – izvedba tehničnega varovanja cerkve v Crngrobu
 • ureditev okolice cerkve v Crngrobu
 • nakup prenosnika za izvedbo aktivnosti na terenu ter sodelovanja s partnerji

Promocija projekta

Aktivnosti 2. faze (junij 2022–marec 2023)

Vodenje in koordinacija projekta

Razvoj in izvedba novih vsebin, ki se bodo dogajale v cerkvah

Nadgradnja obstoječih tematskih oz. pohodniških poti

 • nadgradnja Poti v Crngrob v digitalno obliko
 • preveritev možnosti nadgradnje, odprave neaktualnih vsebin in vsebinske osvežitve Poti na Goro

Predstavitve in trženje novih vsebin

 • določitev sistema (terminov in načina) javnih vodstev (vodenih ogledov) po cerkvah z organizacijo dežurstev od junija do septembra 2022
 • izvedba turističnih in strokovnih vodstev (junij–september 2022)
 • določitev nosilca in načina trženja novih programov v cerkvah ter nadgrajenih tematskih poti

Promocija projekta

Glavni namen

Z razvojem novih ustvarjalnih, koncertnih, izobraževalnih ter strokovnih vsebin v cerkvah na Loškem želimo popularizirati sakralno dediščino, seznaniti zainteresirano javnost o pomenu in vrednotah kulturne dediščine ter približati glasbo, likovno umetnost, zgodovino in etnologijo osnovno- in srednješolcem, študentom ter drugi zainteresirani javnosti na izkustven način in obenem obstoječi tematski poti, ki zajemata ogled omenjenih cerkva, nadgraditi oz. osvežiti z aktualno ponudbo in jih bolj tržno usmeriti. S strokovno usposobljenimi vodiči, vzpostavljenim sistemom javnega vodstva, izvedbo razstav predmetov v njihovem izvornem okolju, z investicijskimi vlaganji, opredeljenim načinom skrbništva nad cerkvami in njihovimi vsebinami ter seveda promocijsko in trženjsko podporo destinacijo Škofja Loka s Poljansko in Selško dolino predstaviti kot avtentično in umetniško doživetje naravne in kulturne dediščine.

Finančna podpora

Vrednost celotnega projekta: 90.192,38 €

Sofinanciranje iz sredstev CLLD: 71.623,29 €

Rural development | European Commission (europa.eu)

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020.

Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za vsebino je odgovoren Loški muzej Škofja Loka.

Kontakti